Registration of the expiring domain ulyanovskvbd.ru